DEPARTAMENT DE CIÈNCIES

Presentació                                
El departament de ciències coordina les àrees de ciències de la natura i matemàtiques de tots els nivells acadèmics des de infantil a l’ESO.

 

Estructura


 AMPARO DARDER NAVARRO
Jefa de Departamento
         AMPARO.DARDER@SANTAANALLIRIA.COM
@CSAAMPAROD    

Funciones del Área

  • Convocar i moderar les reunions del departament. Realitzar un acta amb els acords presos i traslladar-la al equip directiu. 

  • Coordinar la elaboració de les programacions de les àrees del departament en cada nivell, procurant la coherència en la distribució del continguts al llarg de cada nivell; la proposta dels objectius mínims i dels criteris d’avaluació; i en la selecció dels materials curriculars de les àrees. Així com programar les activitats complementàries a realitzar al llarg del curs.

  • Realitzar el seguiment de les programacions i l’aplicació dels criteris d’avaluació i qualificació.  

  • Elaborar els informes sobre les necessitats del departament per a la confecció del pressupost anual del Centre.


  • Servicis i documents